Szakrális Kisemlék - templom
4 találat

Római katolikus templom- Nyitraszőllős [Vinodol]
Római katolikus templom- Nyitraszőllős [Vinodol]
Település: Szőllős [Vinodol]

Típus: templom

Datálás: 19. század

Részletek

Típustemplom
Állapot
Datálás19. század
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésSzőllős [Vinodol]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József; Fotó: Csuthy András
LeírásArchitektonické plány kostola, objavené vo farskom archíve, v roku 2005, sú dokumentované do roku 1889. Z hľadiska uplatneného stavebného slohu, je kostol neobarokový. Jeho exteriér je charakteristický členením vonkajšej architektúry, prostredníctvom systému oporných pilierov. Po oboch stranách vstupného portálu, sú umiestnené niky s drevenými plastikami sv. Jána Nepomuckého a sv. Antona. Na pravej strane vstupného portálu a hlavného vchodu kostola je umiestnený drevený misijný kríž, po renovácii z roku 2014. Nad hlavným vchodom kostola, je umiestnený letopočet výstavby. Stavbe i obci samotnej, dominuje veža kostola, v ktorej sú umiestnené tri zvony, ktoré sú nositeľmi týchto mien a patrónov: Panna Mária, sv. Urban a sv. Donát. Interiér kostola je jednoloďový priestor, zaklenutý pruskými klenbami. Presbytérium kostola, v ktorom sa sústreďuje počas bohoslužieb klérus a jeho asistencia, je uzatvorený polygonálnym uzáverom. V hlavnej lodi a v presbytériu, je umiestnených šesť vitrážových okien, reflektujúcich výjavy zo života svätých, doplnených menami donorov okien. Interiéru dominuje mobiliár kostola, v podobe neogotického hlavného oltára z konca 19. storočia. Na oltári sedí Panna Mária s dieťaťom Ježišom na rukách. Kuriozitou zostáva skutočnosť, že hlavný oltár je starší než kostol sám. Cennou a najstaršou pamiatkou interiéru kostola, je krstiteľnica, ktorej dominuje barokové súsošie na vrchnáku krstiteľnice, z druhej polovice 18. storočia, zobrazujúce Krista s Jánom Krstiteľom a Duchom Svätým, v podobe holubice. Regionálnou raritou a unikátom kostola, je drevený, vyrezávaný obklad z roku 1912, pokrývajúci steny hlavnej lode a presbytéria. Unikátny obklad, zobrazuje motívy vínnej révy a iné religiózne motívy. Jedným z dominujúcich prvkov interiéru je drevo, ktoré bolo použité i pri vybudovaní chóru, ktorý je celodrevený. Dominuje mu organ od firmy Angster József és fia. Interiér kostola, prešiel pod vedením správcu farnosti Ondreja Valacha a finančnej či manuálnej participácie veriacich farnosti, v roku 2011, komplexnou rekonštrukciou, zahŕňajúcou novú elektroinštaláciu svietidiel, ozvučenia a predovšetkým komplexnú výmaľbu interiéru, v rámci ktorej sa zachovala a zreštaurovala centrálna freska s biblickým motívom „Rozmnoženia chlebu Kristom,“ nachádzajúca sa v presbytériu kostola. Plošne rozsiahla freska pochádza z roku 1977. Začiatkom deväťdesiatych rokov, dvadsiateho storočia, bola počas pôsobenia správcu farnosti, Mons. Jána Gálisa, prevedená prístavba kostola, ktorá kapacitne rozšírila kostol o približne 100 miest. V tomto období bola architektonicky upravená i sakristia kostola, ktorá dotvára spoločne s protiľahlou prístavbou kostola, symetrické usporiadanie, pristavaných, novovybudovaných častí kostola. Základný kameň týchto stavieb posvätil, dnes už svätorečený, pápež Ján Pavol II., počas návštevy Bratislavy v roku 1990.   http://obec-vinodol.sk/kulturno-historicky-potencial/ (2018.01.11.)
Az adatfelvétel ideje2015; 2018
Rövid URL
ID31675
Módosítás dátuma2018. január 11.

Római katolikus templom – Érsekkéty [Keť]
Római katolikus templom – Érsekkéty [Keť]
Település: Érsekkéty [Keť]

Típus: templom

Anyag: / tégla

Datálás: 19. század

Részletek

Típustemplom
Anyag / tégla
Állapot
Datálás19. század
Egyéb datálás1885
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésÉrsekkéty [Keť]
MegyeBars
GyűjtőLiszka József
LeírásJézus Szíve tiszteletére 1885-ben felszentelt római katolikus templom.
Az adatfelvétel ideje2012
Rövid URL
ID25562
Módosítás dátuma2018. december 30.

Római katolikus templom – Alsóbodok [Dolné Obdokovce]
Római katolikus templom – Alsóbodok [Dolné Obdokovce]

Részletek

Típusszakrális kisemlékek / templom
Helytemető
Anyag / tégla
Állapot
Datálás19. század
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésAlsóbodok [Dolné Obdokovce]
MegyeNyitra
Rövid URL
ID24662
Módosítás dátuma2018. január 15.

4 találat